Privacy policy

AFJ gegevensbeschermingsbeleid

Het AFJ Gegevensbeschermingsbeleid heeft betrekking op het gebruik, de verwerking en de bewaring van de persoonsgegevens die AFJ verzamelt. Het beschrijft eveneens uw rechten met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de verbetering van uw persoonsgegevens.  Door onze websites en/of diensten te gebruiken geeft u toestemming aan AFJ om uw persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, te gebruiken, en te bewaren overeenkomstig dit AFJ Gegevensbeschermingsbeleid. Gelieve dit document te lezen vooraleer u uw persoonsgegevens aan ons overmaakt.

Het AFJ Gegevensbeschermingsbeleid is in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door:

AFJ BV
Europalaan 2 0B
9880 Aalter
België
Ondernemingsnummer BE0870.397.133
Tel: +32 (0)9 375.32.770
E-mail: info@aneca-afj.be

Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit beleid is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, prospecten, gebruikers, partners en personen die belangstelling tonen voor onze diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verzamelen wij en verwerken wij?

Persoonsgegevens omvatten elke informatie die kan gebruikt worden om u te identificeren als een specifiek individu. Het omvat de volgende gegevens:

Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, rijksregisternummer, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres, rekeningnummer, burgerlijke stand, gezinssamenstelling, bankgegevens, fiscale gegevens, juridische gegevens.

Rechtspersonen:

Contactpersonen, bestuurders en/of zaakvoerders: naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, postadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres.

Waarom slaat AFJ mijn persoonsgegevens op?

De persoonsgegevens die wij opslaan worden door AFJ gebruikt om:

 • overeenkomsten uit te voeren,
 • onze diensten te leveren zoals door de klant gevraagd,
 • te informeren over onze diensten,
 • toegang te verlenen tot bepaalde beperkt toegankelijke pagina’s op onze websites,
 • website- en softwareproblemen te analyseren en op te lossen,
 • de noden van onze klanten te begrijpen,
 • marktonderzoek te doen en publiciteitscampagnes te voeren op basis van ons rechtmatig belang. We streven daarbij steeds naar een evenwicht tussen ons rechtmatig belang en de bescherming van uw persoonsgegevens,
 • nieuwsbrieven en publiciteitsmateriaal te sturen,
 • vragen van klanten te beantwoorden,
 • klachten te behandelen,
 • fraude en misbruik tegen te gaan.

De opslag van uw persoonsgegevens laat ons ook toe om klanten te registreren voor opleidingen en andere evenementen, om vragen te stellen die een rechtstreeks antwoord vereisen, om bestellingen van onze nieuwsbrieven en andere publicaties uit te voeren.

Met wie deelt AFJ mijn persoonsgegevens?

AFJ kan uw persoonsgegevens delen met de onderaannemers die we gebruiken om bepaalde diensten voor ons uit te voeren (bv. reclamebureau’s, ICT-leveranciers, cloudproviders, e-mail service providers, …). Onze onderaannemers mogen uw persoonsgegevens enkel gebruiken op basis van onze instructies. Zij zijn eveneens gebonden door de toepasselijke privacy wetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.

AFJ zal uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dat verplicht is bij wet, of wanneer AFJ te goeder trouw van mening is dat doorgave van de gegevens noodzakelijk is om (1) aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals bv. in het kader van de bescherming van de nationale veiligheid of de openbare orde of in antwoord op vragen van autoriteiten die instaan voor de wetshandhaving, of om fraude, misbruik of een werkelijk dreigend gevaar af te wenden of (2) om de wettelijke rechten van AFJ te beschermen en te verdedigen.

Hoe lang bewaart AFJ mijn persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig voor het leveren van onze diensten, voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor de uitvoering van onze overeenkomsten.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. We nemen alle gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wat zijn mijn rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.
Op uw eenvoudige vraag zal AFJ u informeren of het al dan niet persoonsgegevens van u bewaart. AFJ zal u toegang verlenen tot al uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens verbeteren indien u dat vraagt. U hebt het recht om de vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen indien de verwerking ervan niet gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving. U kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen of indien u een vraag heeft betreffende uw persoonsgegevens kan u ons contacteren per email aan het e-mailadres info@aneca-afj.be of per post aan het postadres AFJ BV, Europalaan 2 0B, 9880 Aalter, België. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit per telefoon op het nummer +32 (0)2 274 48 00, per e-mail aan het e-mailadres contact@apd-gba.be, of per post aan het postadres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.

Ondersteuning of advies nodig?